Jste zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2020 – Obchodní škola

 

V Praze 4. června 2020

Č. j. GOA/298/El/2020

Přijatí

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Registrační číslo

Počet bodů
prospěch ZŠ

Počet bodů
PP

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

105

8

19

27

Přijat

082

2

15,4

17,4

Přijat

 

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

Mgr. Klára Eliášková, v. r.

ředitelka školy