Jste zde

Výsledky druhého kola přijímacího řízení 2019/2020

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2019 – maturitní obory vzdělání

 

V Praze 20. června 2019

Č. j. GOA/436/An/2019

 

Přijatí

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

PP

357

17,333

Přijat

4

13,333

379

36,5

Přijat

14

22,5

398

26

Přijat

0

26

 

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

 

Nepřijatí

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

PP

356

8,833

Nepřijat

4

4,833

 

V souladu s Kritérii pro 2. kolo přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Haňovou (235521214, hanova@goapraha.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goapraha.cz).

 

PhDr. Ivan Antov, v.r.

ředitel školy