Jste zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019/2020 - Obchodní škola

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2019 – nematuritní obor vzdělání

 

V Praze 24. dubna 2019

Č. j. GOA/287/An/2019

 

Přijatí

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací pohovor

062

51,6

Přijat

14

37,6

091

33

Přijat

11

22

123

43

Přijat

9

34

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

Nepřijatí

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

přijímací

pohovor

063

20

Nepřijat

20

0

065

7,8

Nepřijat

0

7,8

 

 

V souladu s kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Haňovou (235521214, hanova@goapraha.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goapraha.cz).

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy