Jste zde

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2019/2020

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků

V Praze 8. ledna 2019

Č. j. GOA/009/An/2019

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

 

a) vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost
  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující řádné termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky:

 

  • 1. termín: 12. dubna 2019 
  • 2. termín: 15. dubna 2019

           

c) stanovuji termíny pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru:

 

pro obor vzdělání

  • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

  • 1. termín: 23. dubna 2019;
  • 2. termín: 24. dubna 2019

(čas přijímacího pohovoru bude uchazeči upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení)

 

 

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

d) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 1. března 2019

 

e) stanovuji následující kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

 

Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 1. kolo

 

Obory vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, 63-41-M/02 Obchodní akademie, 75-41-M/01 Sociální činnost

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 20 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,08

1,16

1,24

1,32

1,40

1,48

1,56

1,64

1,72

1,80

body

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

průměr do

1,88

1,96

2,04

2,12

2,20

2,28

2,36

2,44

2,52

2,60

body

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

u průměru nad 2,60 se započítává 0 bodů)

Výsledek prospěchu na ZŠ se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.

 

2. Jednotná přijímací zkouška

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení. Netýká se zkráceného studia, v souladu s § 60 odst. 6 školského zákona se jednotná přijímací zkouška při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nekoná.

 

Obor vzdělání 63-51-J/01 Obchodní škola

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 20 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,08

1,16

1,24

1,32

1,40

1,48

1,56

1,64

1,72

1,80

body

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

průměr do

1,88

1,96

2,04

2,12

2,20

2,28

2,36

2,44

2,52

2,60

body

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

u průměru nad 2,60 se započítává 0 bodů)

 

2. Přijímací pohovor

(maximum 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)

Uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

Výsledek přijímacího pohovoru se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.

 

Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati          v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu přijímaných uchazečů uvedených v bodu f) tohoto dokumentu.

 

f) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:

 

Kód oboru vzdělání (KKOV)

Název oboru vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

Gymnázium

12

63-41-M/02

Obchodní akademie

- čtyřleté studium

12

63-41-M/02

Obchodní akademie

– zkrácené dvouleté studium

12

75-41-M/01

Sociální činnost

12

63-51-J/01

Obchodní škola

12

 

g) doporučení školského poradenského zařízení

 

V souladu s § 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, je součástí přihlášky na všechny výše uvedené obory vzdělání v Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

h) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání

 

Pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, je také součástí přihlášky doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání

 

PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy

Soubor ke stažení v DOC