Informace k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií koronaviru

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Každý uchazeč (respektive zákonný zástupce uchazeče) musí před vstupem do budovy školy předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude uchazeč do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Prohlášení je možné stáhnout na stránkách školy (zletilý uchazeč, nezletilý uchazeč) nebo jej vyplnit před školou, kde bude rovněž k dispozici.

 


 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY MATURITNÍCH, PŘIJÍMACÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - ke stažení zde
 


 

KONZULTACE K MATURITNÍM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Od 11. května 2020 konzultace k maturitním zkouškám pro žáky 4. ročníků oborů gymnázium, obchodní akademie a sociální činnosti.

Od 18. května 2020 konzultace k závěrečným zkouškám pro žáky 2. ročníku oboru obchodní škola (třída O2)

Obsah a forma konzultací je zajištěna tak, aby byla respektována hygienická a epidemiologická doporučení.

 

Před zahájením konzultací je každý žák povinen předložit čestné prohlášení – ke stažení zde. Prohlášení je možné podepsat také před vstupem do budovy.

Žáci jsou v době svého pobytu ve škole povinni řídit pokyny k zajištění hygienických doporučení vydaných MŠMT – ke stažení zde.


 

DISTANČNÍ VÝUKA

Pro žáky ostatních tříd zůstávají škola a internát nadále uzavřeny.

Žákům jsou zadávány úkoly z jednotlivých předmětů k domácí přípravě a procvičování prostřednictvím elektronické nástěnky – složka Studijní materiály od 11. 3. 2020, každá třída má samostatnou podsložku.

V případě potřeby žáci konzultují zadané úlohy s konkrétním vyučujícím prostřednictvím jeho e-mailu příjmení@goapraha.cz (např. novacek@goapraha.cz)

 

 


 

ŠKOLA ZŮSTÁVÁ NADÁLE V PROVOZU

v době od 9:00 do 13:00 je možno volat na tel. linky uvedené v kontaktech na webu školy

 


 

Přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky dle nového zákona MŠMT o zvláštních pravidlech ve školním roce 2019/2020:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

 

Kontakty na krajské hygienické stanice:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html

Dodatek k vyhlášení 1. kola PŘ pro školní rok 2020/2021

Dodatek k vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 vedeného pod č. j. GOA/008/El/2020

V Praze 11. května 2020

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

 • 79-41-K/41 Gymnázium
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
 • 75-41-M/01 Sociální činnost
 • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Termín příjímacího řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující termín pro konání jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou:

 • 1. termín: 8. června 2020

 Pro obor vzdělání Obchodní škola stanovuje ředitelka školy pro konání školní přijímací zkoušky následující termíny:

 • 1. termín: 4. června 2020

Přesný čas bude uchazeči zaslán v pozvánce k přijímacímu řízení.

Ostatní náležitosti vyhlášení pro první kolo přijímacího řízení zůstávají nezměněny.

Přijímací řízení 2020/2021 - aktuální informace

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

 • 79-41-K/41 Gymnázium
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
 • 75-41-M/01 Sociální činnost
 • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Přihláška ke studiu

Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku ředitelce školy nejpozději do 1. března 2020, a to buď osobně, nebo doporučeným dopisem.

 

Součástí přihlášky na všechny uvedené obory vzdělání je doporučení školského poradenského zařízení obsahující:

 • potvrzení o vhodnosti zvoleného oboru,
 • převažující stupeň podpůrných opatření,
 • identifikátor znevýhodnění,
 • podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

Pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, je také součástí přihlášky doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky - maturitní obory

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo následující termín pro konání jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou:

 • 1. termín: 8. června 2020

 Pro obor vzdělání Obchodní škola stanovuje ředitelka školy pro konání školní přijímací zkoušky následující termíny:

 • 1. termín: 4. června 2020

Přesný čas bude uchazeči zaslán v pozvánce k přijímacímu řízení.

Ostatní náležitosti vyhlášení pro první kolo přijímacího řízení zůstávají nezměněny.

 

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění – písemný test z českého jazyka a z matematiky.

 

Hodnocení uchazečů

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

3. Jednotná přijímací zkouška z matematiky

Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky (bod 2 a 3) získal 0 bodů, neuspěl a není přijat.

 

Jednotná přijímací zkouška při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se nekoná.

 

Přijímací řízení - Obchodní škola

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru vzdělání Obchodní škola je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Přijímací pohovor

Nové termíny přijímacího pohovoru budou stanoveny v návaznosti na termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory vyhlášený MŠMT.
Nejzazší termín pro konání druhého termínu bude den konání jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory. Uchazeči budou o termínech včas informováni.

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat.

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Společná část

Výsledky jednotlivých součástí kritérií přijímacího řízení se započítávají do celkového výsledku přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu předpokládaných přijímaných uchazečů.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do všech oborů vzdělání je 12.

 

Mgr. Klára Eliášková

ředitelka školy

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY - 2. POLOLETÍ

 

26. a 27. 5.

Praktická maturitní zkouška ze souboru odborných předmětů (třída A4)

1. 6.

Didaktické testy společné části MZ – anglický jazyk a matematika

2. 6.

Didaktické testy společné části MZ – český jazyk a literatura

4. 6.

Přijímací pohovor oboru vzdělání Obchodní škola

8. 6.

Jednotná přijímací zkouška

10. 6.

Písemná maturitní zkouška z účetnictví (třída A4)

15. 6.

Závěrečná zkouška praktická (třída O2)

16. a 17. 6.

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části MZ

Obhajoby maturitních prací (třída S4)

22. 6.

Závěrečná zkouška teoretická (třída O2)

23. 6.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

23. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 13:30 hodin

24. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí

30. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2019/2020

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

1. 9.

Začátek školního vyučování 2020/2021

 

Tyfloslužby - termíny setkání 2020

Dovolujeme si Vás pozvat  na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
Termíny setkání v roce 2020 budou upřesněny.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email:  consultant@moore-czech.cz

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS