Výsledky třetího kola přijímacího řízení 2019/2020

V Praze 12. července 2019

Č. j. GOA/517/An/2019

 

Přijatí

 

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

PP

485

24

Přijat

4

20

 

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

PP

475

48

Přijat

14

34

493

24,5

Přijat

11

13,5

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy

Výsledky druhého kola přijímacího řízení 2019/2020

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2019 – maturitní obory vzdělání

 

V Praze 20. června 2019

Č. j. GOA/436/An/2019

 

Přijatí

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

PP

357

17,333

Přijat

4

13,333

379

36,5

Přijat

14

22,5

398

26

Přijat

0

26

 

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

 

Nepřijatí

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

PP

356

8,833

Nepřijat

4

4,833

 

V souladu s Kritérii pro 2. kolo přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Haňovou (235521214, hanova@goapraha.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goapraha.cz).

PhDr. Ivan Antov, v.r.

ředitel školy

Tyfloslužby - termíny setkání 2019

Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2019 na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
3. - 14. 6. 2019 - Individuální a skupinové konzultace
2. 10. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

27. 11. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

 

Organizace 2. pololetí 2018/2019

1. 2.                          Pololetní prázdniny

11. 2. až 17. 2.         Jarní prázdniny

23. 2. až 2. 3.           LVK v Janských Lázních

                                 Výuka probíhá podle upraveného RH

2. 3.                          Maturitní ples (KC Novodvorská) od 19 hodin

28. 3.                        Goalballový turnaj o pohár ředitele školy

                                 Výuka probíhá podle náhradního RH

3. 4.                          Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (od 15:00)

                                 Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

10. a 11. 4.               Písemné práce z ČJL a AJ – společná část maturitní zkoušky

12. 4                         Jednotná přijímací zkouška – 1. termín

                                 Termín odevzdání maturitních prací S4

15. 4.                        Jednotná přijímací zkouška – 2. termín

17. 4.                        Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)

18. 4.                        Velikonoční prázdniny

23. 4.                        Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ

                                 Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ

24. a 25. 4.               Praktická zkouška A4 profilové části MZ

26. 4.                        Uzavření klasifikace žáků 4. ročníku (do 13:30)

29. 4.                        Pedagogická rada 4. ročníky

30. 4.                        Třídní učitelé rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu

2. 5. až 3. 5.              DT společné části MZ

3. 5.                           Ředitelské volno

9. a 10. 5.                  Ředitelské volno

20. 5. až 24. 5.          Cykloturistický kurz 3. ročníky

                                  Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

27. 5. až 7. 6.            Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

27. 5. až 29. 5.          Ústní maturitní zkoušky (společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky) a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní                                         komisí

25. 6.                         Uzavření klasifikace (do 13:30)

                                  Termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2019

26. 6.                          Pedagogická rada - 2. pololetí

28. 6.                         Třídní učitelé rozdají vysvědčení

1. 7. až 31. 8.            Hlavní prázdniny

2. 9.                           Začátek školního vyučování 2019/2020

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz 

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS