Informace k vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Informace k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií koronaviru

 

 • škola a internát jsou žákům počínaje dnem 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřeny

 • žákům jsou zadávány úkoly z jednotlivých předmětů k domácí přípravě a procvičování prostřednictvím elektronické nástěnky – složka Studijní materiály od 11. 3. 2020, každá třída má samostatnou podsložku

 • v případě potřeby žáci konzultují zadané úlohy s konkrétním vyučujícím prostřednictvím jeho e-mailu příjmení@goapraha.cz (např. novacek@goapraha.cz)

 


 

Informace o dalším vývoji situace sledujte na webové stránce školy nebo na elektronické nástěnce ve složce Informace k mimořádné situaci. Žáci byli seznámeni s povinností informace sledovat.

 


 

ŠKOLA ZŮSTÁVÁ NADÁLE V PROVOZU

v době od 9:00 do 13:00 je možno volat na tel. linky uvedené v kontaktech na webu školy

 


 

Přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky dle nového zákona MŠMT o zvláštních pravidlech ve školním roce 2019/2020:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

 

Kontakty na krajské hygienické stanice:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_4122_1.html

 

Důležité informační linky:

https://ct24.ceskatelevize.cz/koronavirus-kontakty

Přijímací řízení 2020/2021 - aktuální informace

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

 • 79-41-K/41 Gymnázium
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
 • 75-41-M/01 Sociální činnost
 • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Přihláška ke studiu

Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku ředitelce školy nejpozději do 1. března 2020, a to buď osobně, nebo doporučeným dopisem.

 

Součástí přihlášky na všechny uvedené obory vzdělání je doporučení školského poradenského zařízení obsahující:

 • potvrzení o vhodnosti zvoleného oboru,
 • převažující stupeň podpůrných opatření,
 • identifikátor znevýhodnění,
 • podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

Pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, je také součástí přihlášky doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky - maturitní obory

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů po návratu žáků do škol. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách MŠMT. Uchazeči budou o termínu včas informováni.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 

Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění – písemný test z českého jazyka a z matematiky.

 

Hodnocení uchazečů

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

3. Jednotná přijímací zkouška z matematiky

Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky (bod 2 a 3) získal 0 bodů, neuspěl a není přijat.

 

Jednotná přijímací zkouška při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se nekoná.

 

Přijímací řízení - Obchodní škola

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru vzdělání Obchodní škola je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Přijímací pohovor

Nové termíny přijímacího pohovoru budou stanoveny v návaznosti na termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory vyhlášený MŠMT.
Nejzazší termín pro konání druhého termínu bude den konání jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory. Uchazeči budou o termínech včas informováni.

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat.

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Společná část

Výsledky jednotlivých součástí kritérií přijímacího řízení se započítávají do celkového výsledku přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu předpokládaných přijímaných uchazečů.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do všech oborů vzdělání je 12.

 

Mgr. Klára Eliášková

ředitelka školy

 

Termíny ve školním roce 2019/2020

informace pro žáky a rodiče

2. POLOLETÍ

8. 2.

Maturitní a imatrikulační ples v KC Novodvorská od 19:00 do 24:00 hodin

17. 2. až 23. 2.

Jarní prázdniny

zrušeno

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

Termíny budou upřesněny v závislosti na vývoji mimořádné situace podle pokynů MŠMT

Termíny společné části maturitní zkoušky, písemné práce zrušeny rozhodnutím MŠMT

Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

(2. termín JPZ zrušen rozhodnutím MŠMT)

Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ

Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ

Praktická zkouška A4 profilové části MZ

Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ

Uzavření klasifikace maturitních ročníků do 13:30 h

Pedagogická rada – maturitní ročníky

Výroční vysvědčení maturitních ročníků

Termíny společné části maturitní zkoušky

Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky (společná část MZ a profilová část MZ) a obhajoba maturitní práce (SČ)

zrušeno

Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ (bude upřesněno)

zrušeno

Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků

10. 6.

Uzavření klasifikace třídy O2 do 13:30

11. 6.

Pedagogická rada – třída O2

12. 6.

Výroční vysvědčení třídy O2 vydáno 6. vyučovací hodinu

15. 6.

Praktická závěrečná zkouška třídy O2

16. 6. až 19. 6.

Volno k přípravě na závěrečnou zkoušku třídy O2

22. 6.

Teoretická závěrečná zkouška třídy O2

23. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 13:30 hodin

24. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí

25. 6.

Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2020

29. 6.

Školní akademie

30. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2019/2020

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

1. 9.

Začátek školního vyučování 2020/2021

 

Tyfloslužby - termíny setkání 2020

Dovolujeme si Vás pozvat  na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
Termíny setkání v roce 2020 budou upřesněny.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email:  consultant@moore-czech.cz

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS