Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

 • 79-41-K/41 Gymnázium
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
 • 75-41-M/01 Sociální činnost
 • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Přihláška ke studiu

Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku ředitelce školy nejpozději do 1. března 2020, a to buď osobně, nebo doporučeným dopisem.

 

Součástí přihlášky na všechny uvedené obory vzdělání je doporučení školského poradenského zařízení obsahující:

 • potvrzení o vhodnosti zvoleného oboru,
 • převažující stupeň podpůrných opatření,
 • identifikátor znevýhodnění,
 • podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

Pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, je také součástí přihlášky doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání

 

Termíny příjímacího řízení

Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou:

 • 1. termín: 14. dubna 2020
 • 2. termín: 15. dubna 2020

           

Termíny školní přijímací zkoušky pro obor vzdělání Obchodní škola:

 • 1. termín: 23. dubna 2020
 • 2. termín: 24. dubna 2020

 

Přesný čas bude uchazeči zaslán v pozvánce k přijímacímu řízení.

Hodnocení uchazečů

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

3. Jednotná přijímací zkouška z matematiky

Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky (bod 2 a 3) získal 0 bodů, neuspěl a není přijat.

 

Jednotná přijímací zkouška při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se nekoná.

 

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru vzdělání Obchodní škola je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Přijímací pohovor

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat.

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Výsledky jednotlivých součástí kritérií přijímacího řízení se započítávají do celkového výsledku přijímacího řízení.

 

Hlásí-li se uchazeč na dva maturitní obory, může konat jednotné přijímací zkoušky na oba obory a do hodnocení se mu bude započítávat lepší výsledek ze zkoušky.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu předpokládaných přijímaných uchazečů.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do všech oborů vzdělání je 12.

 

Mgr. Klára Eliášková

ředitelka školy

 

 

 

ke stažení ZDE

Pozvánka na DOD

POZVÁNKA NA DEN

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

13. 1. 2020 od 13:00 do 17:00 h

 

Informace k jednotlivým oborům vzdělávání

Výuka v praxi – odborné předměty a učební praxe

Přijímací zkoušky na nečisto

Odborné učebny výpočetní techniky, zeměpisu, přírodních věd

Školní projekty

Internát školy a volnočasové aktivity

 

Kudy k nám?  Sídlíme v areálu Hotelové školy Radlická 591/115 - metrem B na stanici Nové Butovice, odtud pěšky směrem ke galerii Nové Butovice, z druhého podchodu doleva až k vrátnici Hotelové školy.

Termíny ve školním roce 2019/2020

 

informace pro žáky a rodiče

(některé termíny budou upřesněny v průběhu školního roku)

 

1. POLOLETÍ

25. 10.

Rozjezd na podzimní prázdniny, výuka bude ukončena po 5. vyučovací hodině

28. 10.

Státní svátek

29. a 30. 10.

Podzimní prázdniny

7. 11.

Soutěž v psaní na klávesnici

13. 11.

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

22. 11.

Den otevřených dveří od 10:00 do 16:00 hodin

1. 12.

Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2020

11. 12.

Pedagogická rada před vánočními prázdninami

19. 12. a 20. 12.

Tradiční vánoční program

23. 12. až 3. 1.

Vánoční prázdniny

Vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020

13. 1.

Den otevřených dveří od 13:00 do 17:00 hodin

27. 1.

Uzavření klasifikace za 1. pololetí do 13:30 hodin

29. 1.

Pedagogická rada za 1. pololetí

30. 1.

Výpisy z vysvědčení za 1. pololetí

Rozjezd na pololetní prázdniny, výuka bude ukončena po 6. vyučovací hodině

31. 1.

Pololetní prázdniny

 

2. POLOLETÍ

8. 2. 

Maturitní a imatrikulační ples v KC Novodvorská od 19:00 do 24:00 hodin

17. 2. až 23. 2. 

Jarní prázdniny

19. 3.

Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy

1. 4.

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

8. 4. a 30. 4.

Termíny společné části maturitní zkoušky (písemné práce z ČJL a cizích jazyků)

14. 4. 2020

Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

15. 4. 2020

Jednotné přijímací zkoušky – 2. termín

8. 4.

Rozjezd na velikonoční prázdniny, výuka bude ukončena po 5. vyučovací hodině

9. 4.

Velikonoční prázdniny

21. 4.

Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ

Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ

22. a 23. 4.

Praktická zkouška A4 profilové části MZ

24. 4.

Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ

28. 4.

Uzavření klasifikace maturitních ročníků do 13:30 h

29. 4.

Pedagogická rada – maturitní ročníky

30. 4.

Výroční vysvědčení maturitních ročníků

4. 5. do 6. 5.

Termíny společné části maturitní zkoušky

15. 5.

Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT

11. až 15. 5.

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

od 20. 5. do 16. 6.

Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ (bude upřesněno)

18. a 19. 5.

Ústní maturitní zkoušky (společná část MZ a profilová část MZ) a obhajoba maturitní práce (SČ)

8. až 12. 6.

Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků

10. 6.

Uzavření klasifikace třídy O2 do 13:30

11. 6.

Pedagogická rada – třída O2

12. 6.

Výroční vysvědčení třídy O2 vydáno 6. vyučovací hodinu

15. 6.

Praktická závěrečná zkouška třídy O2

16. 6. až 19. 6.

Volno k přípravě na závěrečnou zkoušku třídy O2

22. 6.

Teoretická závěrečná zkouška třídy O2

23. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 13:30 hodin

24. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí

25. 6.

Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2020

29. 6.

Školní akademie

30. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2019/2020

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

1. 9.

Začátek školního vyučování 2020/2021

 

Tyfloslužby - termíny setkání 2019

Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2019 na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
3. - 14. 6. 2019 - Individuální a skupinové konzultace
2. 10. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

27. 11. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email:  consultant@moore-czech.cz

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS