Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, kritéria přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

 • 79-41-K/41 Gymnázium
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium a zkrácené dvouleté studium)
 • 75-41-M/01 Sociální činnost
 • 63-51-J/01 Obchodní škola

 

Přihláška ke studiu

Pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné, aby uchazeč doručil řádně vyplněnou přihlášku ředitelce školy nejpozději do 1. března 2020, a to buď osobně, nebo doporučeným dopisem.

 

Součástí přihlášky na všechny uvedené obory vzdělání je doporučení školského poradenského zařízení obsahující:

 • potvrzení o vhodnosti zvoleného oboru,
 • převažující stupeň podpůrných opatření,
 • identifikátor znevýhodnění,
 • podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

Pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, je také součástí přihlášky doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání

 

Termíny příjímacího řízení

Termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou:

 • 1. termín: 14. dubna 2020
 • 2. termín: 15. dubna 2020

           

Termíny školní přijímací zkoušky pro obor vzdělání Obchodní škola:

 • 1. termín: 23. dubna 2020
 • 2. termín: 24. dubna 2020

 

Přesný čas bude uchazeči zaslán v pozvánce k přijímacímu řízení.

Hodnocení uchazečů

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury

Z této zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

3. Jednotná přijímací zkouška z matematiky

Ze zkoušky může uchazeč získat 0 až 50 bodů.

 

Uchazeč, který z některé z dílčích částí jednotné přijímací zkoušky (bod 2 a 3) získal 0 bodů, neuspěl a není přijat.

 

Jednotná přijímací zkouška při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se nekoná.

 

Základním východiskem pro hodnocení uchazeče pro přijetí do oboru vzdělání Obchodní škola je:

 

1. Prospěch ze základní školy

Průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy (za oba ročníky dohromady), maximum 15 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

body

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

U průměru nad 2,50 se započítává 0 bodů.

 

2. Přijímací pohovor

Uchazeč může získat maximálně 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise. Uchazeč, který získal v přijímacím pohovoru méně než 12 bodů, neuspěl a není přijat.

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Výsledky jednotlivých součástí kritérií přijímacího řízení se započítávají do celkového výsledku přijímacího řízení.

 

Hlásí-li se uchazeč na dva maturitní obory, může konat jednotné přijímací zkoušky na oba obory a do hodnocení se mu bude započítávat lepší výsledek ze zkoušky.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu předpokládaných přijímaných uchazečů.

 

Počet přijímaných uchazečů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do všech oborů vzdělání je 12.

 

Mgr. Klára Eliášková

ředitelka školy

 

 

 

ke stažení ZDE

Termíny ve školním roce 2019/2020

informace pro žáky a rodiče

(některé termíny budou upřesněny v průběhu školního roku)

 

2. POLOLETÍ

 

8. 2. 

Maturitní a imatrikulační ples v KC Novodvorská od 19:00 do 24:00 hodin

17. 2. až 23. 2. 

Jarní prázdniny

19. 3.

Goalballový turnaj o pohár ředitelky školy

1. 4.

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

Informace pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin

8. 4.

Písemná práce z ČJL

14. 4. 2020

Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín

15. 4. 2020

Jednotné přijímací zkoušky – 2. termín

8. 4.

Rozjezd na velikonoční prázdniny, výuka bude ukončena po 5. vyučovací hodině

9. 4.

Velikonoční prázdniny

21. 4.

Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ

Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ

22. a 23. 4.

Praktická zkouška A4 profilové části MZ

24. 4.

Písemná zkouška z nepovinných předmětů profilové části MZ

28. 4.

Uzavření klasifikace maturitních ročníků do 13:30 h

29. 4.

Pedagogická rada – maturitní ročníky

30. 4. Písemná práce z AJ

30. 4.

Výroční vysvědčení maturitních ročníků

4. 5.

Didaktický test M od 8:00 h

Didaktický test AJ od 13:00 h

5. 5.

Didaktický test z ČJL od 8:00 h

15. 5.

Nejpozdější termín zpřístupnění výsledků DT

11. až 15. 5.

Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

od 18. 5. do 29. 5.

Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

18. a 19. 5.

Ústní maturitní zkoušky (společná část MZ a profilová část MZ) a obhajoba maturitní práce (SČ)

8. až 12. 6.

Cykloturistický kurz žáků 3. ročníků

10. 6.

Uzavření klasifikace třídy O2 do 13:30

11. 6.

Pedagogická rada – třída O2

12. 6.

Výroční vysvědčení třídy O2 vydáno 6. vyučovací hodinu

15. 6.

Praktická závěrečná zkouška třídy O2

16. 6. až 19. 6.

Volno k přípravě na závěrečnou zkoušku třídy O2

22. 6.

Teoretická závěrečná zkouška třídy O2

23. 6.

Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 13:30 hodin

24. 6.

Pedagogická rada za 2. pololetí

25. 6.

Nejpozdější termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2020

29. 6.

Školní akademie

30. 6.

Výroční vysvědčení za školní rok 2019/2020

1. 7. až 31. 8.

Hlavní prázdniny

1. 9.

Začátek školního vyučování 2020/2021

Tyfloslužby - termíny setkání 2019

Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2019 na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
Termíny setkání v roce 2020 budou upřesněny.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email:  consultant@moore-czech.cz

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS