Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení 2019/2020

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení, stanovení termínu konání přijímacího pohovoru, termín doručení vyplněné přihlášky, stanovení kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných žáků

 

V Praze 21. června 2019

Č. j. GOA/472/An/2019

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění,

 

a) vyhlašuji třetí kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

           

b) stanovuji termín pro konání školní přijímací zkoušky, která má formu přijímacího pohovoru:

 

pro obory vzdělání

  • 79-41-K/41 Gymnázium
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie (čtyřleté studium)
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

 

  • 12. července 2019

(čas přijímacího pohovoru bude uchazeči upřesněn v pozvánce k přijímacímu řízení)

 

Přijímací pohovor sleduje studijní předpoklady uchazeče potřebné pro zvolený obor vzdělání v kontextu s doporučením školského poradenského zařízení. Obsahově vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

d) uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 1. července 2019

 

e) stanovuji následující kritéria pro třetí kolo přijímacího řízení:

 

Kritéria přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 – 3. kolo

 

Obory vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium, 63-41-M/02 Obchodní akademie, 75-41-M/01 Sociální činnost

 

 

1. Prospěch na ZŠ

(průměr za druhé pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku školy – za oba ročníky dohromady, kde uchazeč plnil povinnou školní docházku, maximum 20 bodů dle následující stupnice:

průměr do

1,08

1,16

1,24

1,32

1,40

1,48

1,56

1,64

1,72

1,80

body

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

průměr do

1,88

1,96

2,04

2,12

2,20

2,28

2,36

2,44

2,52

2,60

body

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

u průměru nad 2,60 se započítává 0 bodů)

Výsledek prospěchu na ZŠ se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.

 

2. Přijímací pohovor

(maximum 40 bodů na základě rozhodnutí přijímací komise)

Uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

Výsledek přijímacího pohovoru se započítává do celkového výsledku přijímacího řízení.

 

Obecná ustanovení pro všechny obory vzdělání

Na základě získaného počtu bodů bude pro každý obor vzdělání sestaveno závěrečné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení v příslušném kole.

Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, stanovených kritérii, jsou přijati          v pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, a to do počtu přijímaných uchazečů uvedených v bodu f) tohoto dokumentu.

 

f) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání:

 

Kód oboru vzdělání (KKOV)

Název oboru vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

Gymnázium

3

63-41-M/02

Obchodní akademie

- čtyřleté studium

2

75-41-M/01

Sociální činnost

2

g) doporučení školského poradenského zařízení

 

V souladu s § 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, je součástí přihlášky na všechny výše uvedené obory vzdělání v Gymnáziu pro zrakově postižené a Střední odborné škole pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

 

 

PhDr. Ivan Antov, v. r.

ředitel školy

Výsledky druhého kola přijímacího řízení 2019/2020

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2019 – maturitní obory vzdělání

 

V Praze 20. června 2019

Č. j. GOA/436/An/2019

 

Přijatí

Obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

PP

357

17,333

Přijat

4

13,333

379

36,5

Přijat

14

22,5

398

26

Přijat

0

26

 

 

Upozornění

 

Svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve škole, kam byl uchazeč přijat, musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud ve výše uvedené lhůtě byl předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nepotvrdí odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v oboru vzdělání a ve střední škole, kam byl přijat, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky o rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání v dané střední škole.

 

 

Nepřijatí

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Rozhodnutí

Počet bodů

prospěch ZŠ

Počet bodů

PP

356

8,833

Nepřijat

4

4,833

 

V souladu s Kritérii pro 2. kolo přijímacího řízení do Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115, uchazeč, který získal méně než 12 bodů v přijímacím pohovoru, neuspěl a není přijat.

 

V případě potřeby konzultace je možné se obrátit na paní Haňovou (235521214, hanova@goapraha.cz) nebo pana Antova (235521216, antov@goapraha.cz).

PhDr. Ivan Antov, v.r.

ředitel školy

Tyfloslužby - termíny setkání 2019

Dovolujeme si Vás pozvat v roce 2019 na setkání pedagogických pracovníků (učitelé, AP a další zájemci) k otázkám vzdělávání žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace na běžných středních školách.

Semináře pořádáme v rámci našeho projektu "Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního školství" zdarma.

Termíny:
3. - 14. 6. 2019 - Individuální a skupinové konzultace
2. 10. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

27. 11. 2019 - Setkání pedagogických pracovníků

 

Organizace 2. pololetí 2018/2019

1. 2.                          Pololetní prázdniny

11. 2. až 17. 2.         Jarní prázdniny

23. 2. až 2. 3.           LVK v Janských Lázních

                                 Výuka probíhá podle upraveného RH

2. 3.                          Maturitní ples (KC Novodvorská) od 19 hodin

28. 3.                        Goalballový turnaj o pohár ředitele školy

                                 Výuka probíhá podle náhradního RH

3. 4.                          Pedagogická rada – 3. čtvrtletí (od 15:00)

                                 Informace pro rodiče (16:00 až 18:00)

10. a 11. 4.               Písemné práce z ČJL a AJ – společná část maturitní zkoušky

12. 4                         Jednotná přijímací zkouška – 1. termín

                                 Termín odevzdání maturitních prací S4

15. 4.                        Jednotná přijímací zkouška – 2. termín

17. 4.                        Rozjezd na prázdniny (výuka ukončena po 5. vyučovací hodině)

18. 4.                        Velikonoční prázdniny

23. 4.                        Písemná zkouška z ČJL profilové části MZ

                                 Písemná zkouška z účetnictví profilové části MZ

24. a 25. 4.               Praktická zkouška A4 profilové části MZ

26. 4.                        Uzavření klasifikace žáků 4. ročníku (do 13:30)

29. 4.                        Pedagogická rada 4. ročníky

30. 4.                        Třídní učitelé rozdají vysvědčení 1. vyučovací hodinu

2. 5. až 3. 5.              DT společné části MZ

3. 5.                           Ředitelské volno

9. a 10. 5.                  Ředitelské volno

20. 5. až 24. 5.          Cykloturistický kurz 3. ročníky

                                  Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky

27. 5. až 7. 6.            Odborná praxe žáků 3. ročníku SČ

27. 5. až 29. 5.          Ústní maturitní zkoušky (společná část maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky) a obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní                                         komisí

25. 6.                         Uzavření klasifikace (do 13:30)

                                  Termín k odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období 2019

26. 6.                          Pedagogická rada - 2. pololetí

28. 6.                         Třídní učitelé rozdají vysvědčení

1. 7. až 31. 8.            Hlavní prázdniny

2. 9.                           Začátek školního vyučování 2019/2020

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO – data protection officer)

Ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) jmenována
Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz 

Přihlásit se k odběru Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP RSS